Maisema-arkkitehtipula nousee esiin arkkitehtuurin alan työvoimatarveselvityksessä

15.2.2023

Maisemarakentamisen arvioitu henkilöstömäärän kehitys Arkkitehtuurin alan osaamistarpeet ja työvoima -raportissa (FCG Finnish Consulting Group Oy, 17.1.2023).

Arkkitehtuurin alan työvoimapula pahenee kuluvan vuosikymmenen aikana ja maisema-arkkitehtuurin työvoimapula on jopa muuta arkkitehtuurin alaa suurempi, alan osaamis- ja työvoimatarpeita kartoittanut selvitys paljastaa. Vastauksena osaajapulaan selvityksessä suositellaan muun muassa maisema-arkkitehtuurin maisterikoulutuksen opintoväylän avaamista uudelleen hortonomeille ja muille lähialojen kandidaatintutkinnon suorittaneille. 

Arkkitehtuurin alalla huolestuttavin osaajapula on selvityksen mukaan kuntasektorilla, jossa esimerkiksi maankäytön ja kaavoituksen osalta lähes puolet kunnista arvioi työvoiman tarpeen kasvavan tulevaisuudessa. Maisema-arkkitehtipula näkyy erityisesti yrityksissä, joissa selvityksen mukaan on haasteita löytää työntekijöitä yhdyskuntasuunnittelun ja maisemarakentamisen tehtäviin. Työvoimapula on suurinta keskisuurissa yrityksissä, etenkin Helsingin ja Tampereen ulkopuolella, ja kaikkein suurin vaje on maisemarakentamisen ammattilaisista.

Arkkitehtuurin alan työnantajille – sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – suunnattuun kyselyyn vastanneista selvä enemmistö koki, että arkkitehtuurin alan osaajia valmistuu liian vähän yliopistosta. Suurin puute on maisema-arkkitehdeista, joita koulutetaan tällä hetkellä vain Aalto-yliopistossa. Maisema-arkkitehtien koulutusmäärät ovatkin Suomessa merkittävästi alhaisemmat kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka alalla vallitsee tilastollisesti täystyöllisyys. Aloituspaikkoja on lisätty arkkitehtitutkintoa tarjoavissa yliopistoissa mutta viimeisimmässä yhteisvalinnassa kaikkia maisema-arkkitehtuurin aloituspaikkoja ei tullut täytettyä.  Alhainen hakijamäärä selittyy todennäköisesti Aalto-yliopiston arkkitehtuurikoulutuksen vetovoimaisuudella ja sillä, että maisema-arkkitehtuurin ala ei ole vielä tarpeeksi tunnettu ja näkyvä.

Selvityksen mukaan tulevaisuudessa tulisi panostaa maisema-arkkitehtuurin alan koulutukseen ja näkyvyyteen ja kehittää opiskelijavalintaa niin, että saadaan valittua riittävästi maisema-arkkitehtuurista ensisijaisesti kiinnostuneita. Maisema-arkkitehtuurin maisterikoulutuksen väylä tulisi avata hortonomeille ja muille lähialojen, kuten maantieteen, kandidaattitutkinnon suorittaneille. Selvityksen mukaan olisi myös perusteltua pohtia, olisiko toiseen yliopistoon avattava maisema-arkkitehtuurin linja tarpeellinen.

Arkkitehtuurin alan osaamistarpeiden selvittäminen on yksi Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 2022–2035 toimenpiteistä. Sen tavoitteena on selvittää alan ammattilaisten osaamista, kehittää jatko- ja täydennyskoulutusta sekä mitoittaa arkkitehtuurin alan koulutusten sisäänottomääriä vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeita.

Selvitys toteutettiin Suomen Arkkitehtiliiton ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n aloitteesta. Selvityksen toteutukseen osallistuivat lisäksi suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Kuntaliitto, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus TAIKE. Työssä olivat edustettuina myös kaikki arkkitehtuurin alan opetusta Suomessa tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.


Arkkitehtuurin alan osaamistarpeet ja työvoima -raportti (pdf)

Arkkitehtuurin alan osaaminen ja työvoimatarve -webinaarin 13.2. materiaalit (pdf)


Lisätietoja:

Pia Kuusiniemi, puheenjohtaja, Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry MARK

pia@maisema-arkkitehtiliitto.fi, 040 558 4848


Lisätietoja kyselystä ja selvityksestä:

Jarno Parviainen, tutkija, Finnish Consulting Group FCG, 050 436 1473