Säännöt

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n säännöt 16.01.2024 alkaen.


1§ Nimi ja kotipaikka
Suomen maisema-arkkitehtiliitto - Finlands landskapsarkitektförbund ry. on maisema-arkkitehtien muodostama yhdistys Suomessa kotipaikkanaan Helsinki. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä MARK. Kansainvälisessä toiminnassa käytetään nimeä Finnish Association of Landscape Architects MARK.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä ja tunnettavuutta Suomessa, valvoa maisema-arkkitehtien etuja ja lisätä heidän ammattitaitoaan järjestämällä täydennyskoulutusta, seminaareja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia, opintomatkoja sekä pitää yhteyttä läheisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tilaisuuksia, juhlia ja näyttelyitä, harjoittaa julkaisu- ja kilpailutoimintaa sekä alaan ja ammattiin liittyvää muuta palvelua kuten tiedotusta.


3§ Yhdistyksen oikeus saada ja omistaa omaisuutta
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.


4 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä maisema-arkkitehtuurin alalta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja maisema-arkkitehtuurin alan osaamisensa osoittanut henkilö.


Maisema-arkkitehtuurin tutkinnon on sisällöltään ja laajuudeltaan noudatettava maisema-arkkitehtuurialan kattojärjestöjen (IFLA Europe ja IFLA World) maisema-arkkitehtuurinkoulutukselle asettamia laatuvaatimuksia (school recognition).


Näistä keskeisimpänä kriteerinä on tutkinnon suorittaminen laajana, kokonaisuudessaan 300 op:n laajuisina opintoina. Opinnot voivat koostua kahden tutkinnon yhdistelmästä sisältäen maisteri- ja kandidaattitutkinnon maisema-arkkitehtuurin alalta tai yhdestä maisema-arkkitehdin tutkinnosta. Em. tutkinnosta vähintään 4 vuotta tulee muodostua maisema-arkkitehtuurin alan opinnoista. Lisäksi tutkinnon tarjonneella koulutusohjelmalla oleva IFLA Europen tai vastaavan kansainvälisen tahon laatuarviointi tutkinnon suorittamisen ajalta katsotaan eduksi.

Yhdistykseen voi liittyä opiskelijajäseneksi henkilö, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon maisema-arkkitehtuurin alalta (kuten kandidaatin ja maisterin tutkinnonyhdistelmä tai maisema-arkkitehdin tutkinto). Opiskelijajäsenten opiskeluoikeuden voimassaolo tulevalle vuodelle tarkistetaan vuosittain. Opiskelijajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.


Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat olleet ansiokkaasti mukana yhdistyksen toiminnassa tai huomattavalla tavalla kehittäneet maisema-arkkitehtuurin ammattialaa.Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5§ Yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


6§ Yhdistyksestä erottaminen
Jäsen voidaan lain edellyttämissä tapauksissa erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä tehdyllä päätöksellä. Jäsen, joka ei yhtenä (1) kalenterivuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Opiskelijajäsen, joka ei ole vahvistanut opinto-oikeutensa jatkumista kuluvan vuoden loppuun mennessä, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Hallitus on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan jäsenelle päätöksestä.


7§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä, opiskelijajäsentä lukuunottamatta. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Puheenjohtajan kausi on vuosi. Hallituksen jäsenten kausi on kaksivuotinen ja heistä puolet on vuosittain erovuorossa.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhdistyksellä tulee olla yksi tai useampi nimetty henkilö, joka vastaa taloudenhoidosta ja hallituksen sihteerin tehtävistä.


Vuosikokouksessa voidaan valita hallitukseen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yksi (1) opiskelijoiden äänivaltainen edustaja maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistyksen ehdotuksesta. Hallituksen opiskelijajäsenen tulee olla yhdistyksen opiskelijajäsen.


Asiat hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasanratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


8§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
- yhdistyksen toiminnan valvonta ja johto
- yhdistyksen päätösten toimeenpano
- käytännön asioiden hoito
- rahavarojen ja muun omaisuuden hoito
- laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös sekä laatia seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset
- kokousten valmistelu ja koollekutsuminen
- edustaa yhdistystä

Liiton hallitus ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan.


9§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Yhdistys myöntää hakemuksesta jäsenmaksukyvyn alentumisesta johtuen jäsenmaksualennuksen vuosikokouksen määrittelemien kriteerien mukaisesti.


Opiskelijajäsenillä ei ole jäsenmaksua. Opiskelijajäsenen hakeutuessa varsinaiseksi jäseneksi samana kalenterivuonna kuin hän valmistuu maisema-arkkitehdiksi, hänet vapautetaan valmistumisvuoden ja sitä seuraavan vuoden jäsenmaksusta valmistumislahjaksi.


Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on peruste yhdistyksestä erottamiselle. Maksamaton jäsenmaksu voidaan periä jäseneltä. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta, ei ole oikeutettu jäsenetuihin (esimerkiksi jäsenalennukseen osallistumismaksusta yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa).


10§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.Toiminnantarkastajien on toimitettava hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.


11§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.


Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.


12§ Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin
Yhdistyksen kokouksiin järjestetään etäosallistumismahdollisuus hallituksen määrittelemällä tavalla.


13§ Päätöksentekotapa
Asiat yhdistyksen kokouksessa 6 ja 17 pykälissä mainittuja lukuun ottamatta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama esitys voittaa.


14§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistys järjestää vuosittain yhden vuosikokouksen keväällä maalis-huhtikuussa.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään niiden vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet ja niiden mahdolliset alennukset kuluvalle toimintakaudelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja valitaan 7 §:n 4 momentissa tarkoitettu opiskelijajäsen
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuusi (6) päivää ennen vuosikokousta


15§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.


16§ Nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kukin yksin.


17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.