Säännöt

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n säännöt 14.6.2018.

1§ Nimi ja kotipaikka

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry. on maisema-arkkitehtien muodostama yhdistys Suomessa kotipaikkanaan Helsinki. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä MARK. Kansainvälisessä toiminnassa käytetään nimeä Finnish Association of Landscape Architects MARK.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä ja tunnettavuutta Suomessa, valvoa maisema-arkkitehtien etuja ja lisätä heidän ammattitaitoaan järjestämällä täydennyskoulutusta, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja sekä pitää yhteyttä läheisiin kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin. Yhdistys voi järjestää myös juhlatilaisuuksia, näyttelyitä, harjoittaa julkaisu- ja kilpailutoimintaa sekä alaan ja ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua ja kerhotoimintaa.

3§ Liiton oikeus saada ja omistaa omaisuutta

Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti tai johtokunnan hyväksymä, muulla tavoin maisema-arkkitehdin ammattipätevyytensä osoittanut, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Yhdistykseen voi liittyä opiskelijajäseneksi maisema-arkkitehdin tutkintoa tai vastaavaa suorittava, ylemmässä korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Vapaajäsenyys voidaan myöntää johtokunnan päätöksellä työelämästä poissiirtyneelle jäsenelle. Vapaajäsenillä on äänioikeus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat olleet ansiokkaasti mukana yhdistyksen toiminnassa tai huomattavalla tavalla kehittäneet maisema-arkkitehtuurin ammattialaa. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6§ Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen voidaan lain edellyttämissä tapauksissa erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä tehdyllä päätöksellä. Jäsen, joka ei kahtena (2) kalenterivuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä johtokunnan päätöksellä. Johtokunta on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan jäsenelle päätöksestä.

7§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Vuosikokouksessa voidaan valita yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yksi (1) opiskelijajäsen, jolla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Asiat johtokunnassa ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä ja he ovat päätöksestään yksimielisiä. Mikäli useampia jäseniä on läsnä, tulee päätökseksi enemmistön mielipide.

8§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

– yhdistyksen toiminnan valvonta ja johto

– yhdistyksen päätösten toimeenpano

– käytännön asioiden hoito

– rahavarojen ja muun omaisuuden hoito

– laatia vuosittain toiminta- ja tilikertomukset sekä laatia seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset

– kokousten valmistelu ja koollekutsuminen

– edustaa yhdistystä

9§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Tilapäisestä jäsenmaksukyvyn alentumisesta, esim. työttömyydestä, johtuen voi johtokunta hakemuksesta myöntää alennuksen määrätyksi ajaksi.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on peruste yhdistyksestä erottamiselle. Maksamaton jäsenmaksu voidaan periä jäseneltä. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta, ei ole oikeutettu jäsenetuihin (esimerkiksi jäsenalennukseen osallistumismaksusta yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa).

10§ Tilikausi ja tilin/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle 31.1. mennessä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa tilin/toiminnantarkastuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä.

11§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan yhdistyksen sopivaksi katsomalla tavalla postitse tai sähköpostitse.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12§ Valtakirja

Estyneenä ollessaan jäsen voi antaa valtakirjan asiamiehelle. Asiamiehenä voi toimia vain yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän saa edustaa itsensä lisäksi yhtä (1) jäsentä.

13§ Päätöksen tekotapa

Asiat yhdistyksen kokouksessa 6 ja 17 pykälissä mainittuja lukuun ottamatta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide voittaa.

14§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi -huhtikuussa ja syyskokous syys – marraskuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

– kokous avataan

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– päätetään yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja

tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle

– käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuusi

(6) päivää ennen vuosikokousta

Yhdistyksen syyskokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

– kokous avataan

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– vahvistetaan tulevan toimintakauden jäsenmaksu

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle

– valitaan erovuorossa olevan johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten tilalle uudet jäsenet,

valitaan 6 7 §:ssä tarkoitettu opiskelijajäsen

– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi (1)

varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

– käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuusi

(6) päivää ennen vuosikokousta

15§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

16§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.