Säännöt

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n säännöt 6.5.2021.


1§ Nimi ja kotipaikka 

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry. on maisema-arkkitehtien muodostama yhdistys Suomessa kotipaikkanaan Helsinki. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä MARK. Kansainvälisessä toiminnassa käytetään nimeä Finnish Association of Landscape Architects MARK.


2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä ja tunnettavuutta Suomessa, valvoa maisema-arkkitehtien etuja ja lisätä heidän ammattitaitoaan järjestämällä täydennyskoulutusta, seminaareja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia, opintomatkoja sekä pitää yhteyttä läheisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin. Yhdistys voi järjestää myös erilaisia tilaisuuksia, juhlia ja näyttelyitä, harjoittaa julkaisu- ja kilpailutoimintaa sekä alaan ja ammattiin liittyvää muuta palvelua kuten tiedotusta. 


3§ Yhdistyksen oikeus saada ja omistaa omaisuutta 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.


4 § Jäsenet 

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä. 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä maisema-arkkitehtuurin alalta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut ja maisema-arkkitehtuurin alan osaamisensa osoittanut henkilö.

Maisema-arkkitehtuurin tutkinnon on sisällöltään ja laajuudeltaan noudatettava kansainvälisiä, maisema-arkkitehtuurin koulutukselle asetettuja laatuvaatimuksia.*

Näistä keskeisimpänä kriteerinä on tutkinnon suorittaminen laajana, kokonaisuudessaan 300 op:n laajuisina opintoina. Opinnot voivat koostua kahden tutkinnon yhdistelmästä sisältäen maisteri- ja kandidaattitutkinnon maisema-arkkitehtuurin alalta tai yhdestä maisema-arkkitehdin tutkinnosta. Em. tutkinnosta vähintään 4 vuotta tulee muodostua maisema-arkkitehtuurin alan opinnoista. Lisäksi tutkinnon tarjonneella koulutusohjelmalla oleva IFLA Europen tai vastaavan kansainvälisen tahon laatuarviointi tutkinnon suorittamisen ajalta katsotaan eduksi. 

Yhdistykseen voi liittyä opiskelijajäseneksi maisema-arkkitehdin tutkintoa tai vastaavaa suorittava, ylemmässä korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat olleet ansiokkaasti mukana yhdistyksen toiminnassa tai huomattavalla tavalla kehittäneet maisema-arkkitehtuurin ammattialaa. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5§ Yhdistyksestä eroaminen 

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


6§ Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen voidaan lain edellyttämissä tapauksissa erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä tehdyllä päätöksellä. Jäsen, joka ei yhtenä (1) kalenterivuotena ole maksanut maksa jäsenmaksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Hallitus on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan jäsenelle päätöksestä. 


7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä, opiskelijajäsentä lukuunottamatta.

Puheenjohtajan kausi on vuosi. Hallituksen jäsenten kausi on kaksivuotinen ja heistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallituksella tulee olla sihteeri.

Vuosikokouksessa voidaan valita hallitukseen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yksi (1) opiskelijoiden äänivaltainen edustaja opiskelijoiden ammattiyhdistyksen ehdotuksesta. Hallituksen opiskelijajäsenen tulee olla yhdistyksen opiskelijajäsen. 

Asiat hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

– yhdistyksen toiminnan valvonta ja johto

– yhdistyksen päätösten toimeenpano

– käytännön asioiden hoito

– rahavarojen ja muun omaisuuden hoito

– laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös sekä laatia seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset

– kokousten valmistelu ja koollekutsuminen

– edustaa yhdistystä


9§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Opiskelijajäsenen jäsenmaksun tulee olla varsinaisen jäsenen maksua pienempi. Yhdistyksen hallitus voi myöntää eläkkeellä oleville jäsenilleen eläkeläisalennuksen jäsenmaksusta hakemuksen perusteella. Tilapäisestä jäsenmaksukyvyn alentumisesta, esim. työttömyydestä, johtuen voi hallitus hakemuksesta myöntää alennuksen määrätyksi ajaksi. Alennusluokista ja -suuruuksista päättää yhdistyksen kokous.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on peruste yhdistyksestä erottamiselle. Maksamaton jäsenmaksu voidaan periä jäseneltä. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta, ei ole oikeutettu jäsenetuihin (esimerkiksi jäsenalennukseen osallistumismaksusta yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa).


10§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liitteineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 


11§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Kokouksesta ilmoitetaan  mahdollisuuksien mukaan myös muilla yhdistyksen käyttämillä sähköisillä viestintäkanavilla.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.


12§ Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla reaaliaikaisesti hallituksen päätöksellä. Mahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. 


13§ Päätöksentekotapa

Asiat yhdistyksen kokouksessa 6 ja 17 pykälissä mainittuja lukuun ottamatta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama esitys voittaa. 


14§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi–huhtikuussa ja syyskokous syys–marraskuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

– kokous avataan

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– päätetään yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

– käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuusi (6) päivää ennen vuosikokousta

Yhdistyksen syyskokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

– kokous avataan

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– vahvistetaan tulevan toimintakauden jäsenmaksut ja niiden mahdolliset alennukset.

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle

– valitaan erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tilalle uudet jäsenet,

valitaan 6 7 §:ssä tarkoitettu opiskelijajäsen

– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

– käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuusi (6) päivää ennen vuosikokousta


15§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta  pyytää.


16§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. 


17§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


*  Tällä hetkellä voimassa olevat vaatimukset on esitetty International Federation of Landscape Architects IFLA:n seuraavissa dokumenteissa: 

- IFLA Charter for Landscape Architectural Education_2017_with_IFLA Europe addenda_2017

- IFLA Guidance Document for Recognition or Accreditation_2008_with_IFLA Europe addenda_2017

- IFLA RECOGNITION: IFLA POLICY, STANDARDS AND PROCEDURES FOR RECOGNITION OF LANDSCAPE ARCHITECTURAL EDUCATION PROGRAMMES (2019).