Kilpailusäännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2019 ja korvaa 7.6.2001 päivätyt säännöt.


Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt 


1. Maisema-arkkitehtuurikilpailu 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu on menettely, jossa kahdelta tai useammalta suunnittelijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotus maisema-arkkitehdin toimialaan kuuluvasta suunnittelukohteesta. 

Maisema-arkkitehtikilpailuja voivat järjestää yhteisöt sekä juridiset ja luonnolliset henkilöt. Maisema-arkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n (jäljempänä MARK) kanssa, jonka puolesta kilpailuihin liittyviä asioita käsittelee yhdistyksen johtokunnan nimeämä kilpailutoimikunta 
apunaan kilpailuasiantuntija. 

Maisema-arkkitehtuuri sovelletaan näitä sääntöjä, julkisten hankintojen kilpailuttamista koskevaa lainsäädäntöä sekä muita sovellettavia lakeja ja asetuksia. 

Kun kilpailu järjestetään yhteistyössä toisen ammatillisen järjestön kanssa, on kilpailuasiantuntijalla ja -toimikunnalla tarvittaessa oikeus vähäisissä määrin poiketa näistä kilpailusäännöistä, mikäli poikkeaminen ei loukkaa kilpailijoiden tai kilpailun järjestäjän etua. 


2. Kilpailun luonne 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla luonteeltaan suunnittelukilpailu tai ideakilpailu. 

Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen suunnittelija. Kilpailun tarkoitus on johtaa suunnittelutoimeksiantoon. 

Ideakilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen ja periaateratkaisun löytäminen jatkosuunnittelun ja hankkeeseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Myös ideakilpailu voi johtaa jatkotoimeksiantoon. 


3. Kilpailumuoto 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kilpailutehtävän luonteesta ja kilpailun järjestäjän tavoitteista riippuen joko yleinen kilpailu tai kutsukilpailu. 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kaksivaiheinen, jolloin ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu tai kutsukilpailu ja toinen vaihe jatkokilpailu joko kaikkien tai ensimmäisessä vaiheessa parhaiksi arvosteltujen ehdotusten kesken. 

Kilpailumuotoina voidaan käyttää myös erilaisia hankintalain hyväksymiä kilpailumenettelyjä, kuten kilpailullinen neuvottelumenettely. Tällöin näitä sääntöjä käytetään soveltuvin osin. 


4. Kilpailun osanottajat 

Yleiseen kilpailuun osallistuminen on vapaata kun osallistujat täyttävät kilpailuohjelmassa mahdollisesti esitetyt vaatimukset. Kutsukilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan erikseen mukaan kutsutut tahot. Osallistujat voidaan valita suoraan tai ilmoittautumismenettelyllä. Julkisen hankintayksikön tulee noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä osallistumisoikeutta määriteltäessä. 

Osanottoon esteelliset 
Maisema-arkkitehtuurikilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet eivätkä palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset.

Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa etuutta muihin kilpailijoihin verrattuna. Tulkintaa vaativissa tapauksissa yhdistyksen johtokunta päättää esteellisyydestä. 


5. Palkintolautakunta 

Maisema-arkkitehtuurikilpailulle on nimettävä palkintolautakunta, jonka vastuulla on kilpailuohjelman hyväksyminen, ehdotusten arvostelu ja kilpailun tuloksen ratkaiseminen, arvostelupöytäkirjan laatiminen sekä muu kilpailun läpivieminen. Palkintolautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Mikäli jäsen tulee estyneeksi osallistumaan palkintolautakunnan työskentelyyn, valitsee hänet nimittänyt taho tilalle uuden jäsenen. Kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta on ilmoitettava kilpailijoille. 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Järjestäjä nimeää palkintolautakunnan puheenjohtajan. 

Palkintolautakunnan sihteeri 
Järjestäjä nimeää palkintolautakunnalle sihteerin. Sihteerillä ei ole äänivaltaa 
palkintolautakunnassa. 

Puolueettomat asiantuntijajäsenet (MARK-tuomarit) 
Yleisen kilpailun palkintolautakuntaan MARK:n kilpailutoimikunta nimeää jäseniksi kaksi puolueetonta asiantuntijajäsentä eli ns. MARK-tuomaria. Kutsukilpailun palkintolautakuntaan valitaan yksi MARK-tuomari, joko siten että mukaan valitut kilpailijat nimittävät yksimielisesti ko. henkilön tai järjestäjän pyynnöstä kilpailutoimikunta suorittaa nimeämisen.

Ammattijäsenet 
Yleisen kilpailun palkintolautakunnassa ääntenenemmistön on oltava ammattijäsenillä. Kutsukilpailun palkintolautakunnassa on oltava vähintään yksi ammattijäsen MARK-tuomarin lisäksi. 

Ammattijäseniä ovat maisema-arkkitehdit. Kilpailutoimikunta voi hyväksyä ammattijäseniksi myös muun koulutuksen saaneita henkilöitä kilpailukohtaisesti. 

Asiantuntijat 
Palkintolautakunta voi pyytää avukseen asiantuntijoita. Asiantuntijoilla ei ole äänivaltaa palkintolautakunnassa. 

Kilpailijoiden yhteyshenkilö 
Kilpailun anonymiteetin varmistamiseksi järjestäjä voi nimetä henkilön hoitamaan yhteydenpitoa kilpailijoihin. Henkilö on vaitiolovelvollinen. Järjestäjä voi halutessaan käyttää MARK:iä tehtävässä. 


6. Kilpailuohjelma ja arvostelupöytäkirja 

Maisema-arkkitehtuurikilpailua varten laaditaan kilpailuohjelma, joka sisältää kuvauksen kilpailutehtävästä, kilpailun tekniset yksityiskohdat, palkkioiden ja palkintojen suuruuden, palkintolautakunnan kokoonpanon sekä muut oleelliset tiedot tehtävään osallistumiseksi. 

Palkintolautakunnan on laadittava arvostelupöytäkirja, joka sisältää 

 • kilpailutehtävän kuvauksen 
 • kilpailun yleisarvostelun 
 • ehdotuskohtaisen arvostelun kaikista kilpailuehdotuksista 
 • päätöksen palkintojen jakamisesta perusteluineen 
 • suosituksen järjestäjille kilpailun jatkotoimenpiteiksi 
 • mahdolliset eriävät mielipiteet 
 • mahdolliset asiantuntijalausunnot 
 • kutsukilpailussa arvosteltujen ehdotusten oleellisen aineiston 


7. Kilpailusalaisuus 

Kilpailuehdotusten laatijoiden henkilöllisyys on säilytettävä salaisena koko kilpailun ajan. 


8. Kilpailun arvostelu 

Ainoastaan palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat saavat olla läsnä arvostelun aikana. He ovat arvostelutyötä koskevissa asioissa vaitiolovelvollisia. 

Palkintolautakunta päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä suljetaan arvostelun ulkopuolelle. Kilpailun ulkopuolelle on suljettava ehdotus 

 • jota ei ole jätetty anonyymisti tai joka ei muulla tavoin noudata kilpailusalaisuutta 
 • jota ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämällä tavalla ja aikataulussa 
 • josta puuttuu ohjelmassa vaadittu asiakirja, mikäli palkintolautakunta ei pidä puutetta toisarvoisena ehdotuksen arvostelemiselle. 

Mikäli jostakin ehdotuksesta puuttuu tekijätunniste (esim. nimikuori), eikä tietoa määräajan kuluessa toimiteta palkintolautakunnalle, voidaan ehdotus sulkea kilpailun ulkopuolelle.

 
9. Kilpailun ratkaiseminen 

Palkinto- ja lunastussijoille on valittava ne ehdotukset, joissa kilpailuohjelmassa asetettu tehtävä on parhaiten ratkaistu. Kilpailuohjelman keskeisistä suunnitteluohjeista oleellisesti poikkeavaa työtä ei voida yleisessä kilpailussa palkita mutta se voidaan lunastaa. 

Perustelluista syistä palkintolautakunta voi antaa palkitsematta tai lunastamatta jääneelle ansiokkaalle ehdotukselle kunniamaininnan. 

Varasijat 
Palkintojen ja lunastusten osalta palkintolautakunnan on varauduttava mahdollisiin esteellisyystapauksiin nimeämällä ehdotukset, jotka sijoitetaan ensimmäiselle ja toiselle varasijalle. 

Suositus kilpailun jatkotoimenpiteiksi 
Palkintolautakunnan on annettava suositus jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Mikäli palkintolautakunta katsoo erityisten syiden vaativan, se voi suositella jatkokilpailun järjestämistä. 


10. Kilpailun ratkaisemisen jälkeiset toimenpiteet 

Tekijätietojen avaaminen 
Kun palkintolautakunnan pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu, paljastetaan palkittujen, lunastettujen ja kunniamaininnan saaneiden ehdotusten tekijätiedot. 

Kilpailuehdotusten esittely 
Yleisen kilpailun ratkaisemisen jälkeen järjestäjän on asetettava julkisesti näytteille palkintolautakunnan pöytäkirja ja kaikki kilpailuehdotukset sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa. Myös MARK:lla on oikeus asettaa ehdotuksia näytteille. Kutsukilpailussa aineisto on esitettävä kilpailijoille. 

Tulosten julkaiseminen 
MARK julkaisee yleisen kilpailun ja kutsukilpailun tulokset tiedotuskanavissaan. 

Kilpailuaineiston arkistointi 
Ellei ole muuta sovittu, vastaa MARK kilpailuaineiston arkistoinnista. Yhdyshenkilönä toimii MARK:n kilpailuasiantuntija. 

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus (Muotoilu tarkistettava juristin kanssa) 
Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin, lunastettuihin ja palkkion saaneisiin kilpailuehdotuksiin omistusoikeus. Kilpailuehdotusten tekijät säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa. 

Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden palkittujen tai palkkion saaneiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti ja kilpailuohjelmassa sovitun mukaisesti. 


11. Palkinnot, palkkiot ja muut kulut 

Yleisten kilpailujen kulut sovitaan järjestäjän ja MARK:n välisellä sopimuksella. Kutsukilpailun palkkiot sovitaan kilpailuohjelmassa. 

Kilpailun järjestäjä maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut sisältäen esimerkiksi palkintolautakunnan matkakulut ja päivärahat. 

Järjestäjä maksaa palkinnot, ja muut palkkiot sekä MARK-tuomareiden palkkiot MARK:ille ja MARK välittää palkkiot ja palkinnot eteenpäin. 

Yleiset kilpailut 
Yleisten kilpailujen kulut muodostuvat kilpailijoille jaettavista palkinnoista ja lunastuksista, MARK:lle maksettavasta korvauksesta sekä MARK-tuomareiden palkkiosta. Näiden suuruudesta sovitaan kilpailusopimuksessa. Palkinnot ja lunastukset ovat palkintoja kilpailusta eikä niitä lasketa osaksi suunnittelupalkkiota. 

Kilpailijoille jaettavien palkintojen suuruus määritellään hankkeen koon ja vaativuuden perusteella. Palkinnoista on ilmoitettava kilpailuohjelmassa. Yksimielinen palkintolautakunta voi perustelluista syistä muuttaa kilpailuohjelmassa ilmoitettujen palkintojen ja lunastusten määrää sekä niiden keskinäisiä suhteita kokonaispalkintosumman puitteissa. Ensimmäisen palkinnon ja lunastusten suuruutta ei voi pienentää. 

Kaksivaiheisessa kilpailussa toiseen vaiheeseen päässeille maksetaan palkkio, jonka lisäksi arvostelun päätyttyä maksetaan normaalisti palkinnot. 

Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten lukumäärä on huomattavasti normaalia pienempi ja laatu heikompi, palkintolautakunta voi kilpailutoimikunnan suostumuksella jättää osan palkintosummasta jakamatta. 

Järjestäjän MARK:lle maksamasta korvauksesta sovitaan kilpailusopimuksessa. MARK perii  lisäksi kilpailijoille jaettavasta kokonaispalkintosummasta 7%. 

MARK kattaa perimillään korvauksilla kulut, jotka aiheutuvat muun muassa kilpailun ohjauksesta ja valvonnasta, järjestäjän avustamisesta, kilpailuohjelman tarkistuksesta ja hyväksymisestä, kilpailun tulosten julkaisemisesta ja arkistoinnista sekä kilpailutoiminnan kehittämisestä. 

Järjestäjä maksaa palkkion MARK-tuomareille. Suuruus määritellään kilpailukohtaisesti suunnittelutehtävän laajuuden ja haastavuuden perusteella. 

Kutsukilpailut 
Kutsukilpailuissa järjestäjä maksaa yhtä suuren palkkion kaikille kutsutuille osallistujille. Järjestäjä voi halutessaan maksaa lisäpalkkiota voittajalle. Palkkion suuruudesta sovitaan kilpailuohjelmassa. Kutsukilpailun palkkiota voidaan pitää osana suunnittelupalkkiota, mikäli osanotosta seuraa toimeksianto. 

Yksimielinen palkintolautakunta voi vähentää puutteellisen ehdotuksen palkkiota tai jättää palkkion maksamatta. 

Kutsukilpailussa järjestäjä ei maksa erikseen palkkiota MARK:lle (ellei hanke vaadi erityistä MARK:n asiantuntemusta) tai MARK-tuomarille, vaan MARK perii kilpailijoiden palkkioista 10%, josta 7 %-yksikköä maksetaan MARK-tuomarille, ellei toisenlaisesta järjestelystä sovita. 

Vakuutus 
Yleisessä kilpailussa järjestäjän tulee vakuuttaa kilpailuehdotukset. Vakuutussumman on oltava oikeassa suhteessa tehtyyn työmäärään. Ellei vakuutussummaa ole mainittu ohjelmassa, korvataan kilpailun järjestäjän haltuun tullut, mutta sittemmin kadonnut tai tuhoutunut arvostelematon ehdotus puolesta lunastussummasta. 

12. Erimielisyydet 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa MARK:n kilpailutoimikunnassa ja tarvittaessa MARKn johtokunnassa.