Arkkitehtialalla voidaan työssä enimmäkseen hyvin, vakava epäasiallinen kohtelu harvinaista

20.2.2024

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL selvittivät kyselytutkimuksella ensimmäistä kertaa laajasti arkkitehtialan työhyvinvointia. Kyselyn mukaan arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit voivat työssään keskimäärin hyvin. Vakava epäasiallinen kohtelu on alalla harvinaista, mutta stressiä ja aikapainetta koetaan yleisesti.

Kysely toteutettiin viime vuoden lopulla yhteistyössä työhyvinvointikyselyihin erikoistuneen Sensor Tutkimuksen kanssa, ja se pohjautuu Työterveyslaitoksen kehittämään, laajasti käytettyyn Parempi työyhteisö -kyselyyn. Kyselyssä kartoitettiin työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta muun muassa työn hallinnan, työn joustavuuden, esimiestyön, palautumisen ja koulutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Kyselyn vastausprosentti oli 19. Arkkitehtivastaajia oli 357 ja maisema-arkkitehdeilta saatiin 132 vastausta. 

Kyselyllä pyrittiin tunnistamaan työhyvinvointiin eniten vaikuttavia tekijöitä ja löytämään keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. “Halusimme selvittää arkkitehtialan työhyvinvointia tilanteessa, jossa rakentamisalan suhdannetilanne on haastava. Myös työskentelyn tavat ovat muuttuneet viime vuosina, etätyön yleistyttyä. Luovalla asiantuntija-alalla motivaation merkitys on suuri, ja osaltaan siihen vaikuttaa myös työhyvinvointi”, ATL:n asiantuntija-arkkitehti Roni Koski-Tuuri kertoo kyselyn taustoista. 

Kyselyn mukaan sekä arkkitehdeilla että maisema-arkkitehdeilla työn ilo ja työmotivaatio ovat hyvällä tasolla, ja työn tavoitteet ovat valtaosalla selkeät. Tyytyväisyys omaan työhön oli arkkitehtivastaajilla keskimäärin 3,6 ja maisema-arkkitehdeilla 3,9, korkeimman arvon ollessa 5. Kysyttäessä Voitko käyttää tietoja ja taitoja työssäsi arkkitehtivastaajien keskiarvo oli 4,3 ja maisema-arkkitehtien 4,6. Maisema-arkkitehdit vastasivat kautta linjan hieman arkkitehteja myönteisemmin työhyvinvointia kartoittaviin kysymyksiin. 

Kyselyn vastaajista peräti 66 prosenttia koki, että psykologinen turvallisuuden tunne toteutuu työpaikalla melko tai erittäin hyvin. Työntekijöiden psykologisen turvallisuuden tunteella on muun muassa Googlen teettämässä kansainvälisessä tutkimuksessa osoitettu vahva korrelaatio tiimien menestykseen.


Jokainen häirintätapaus on liikaa

Vakavaa epäasiallista kohtelua raportoitiin verrattain vähän: sukupuolista häirintää ilmoitti kokeneensa arkkitehdeista neljä prosenttia ja maisema-arkkitehdeista kaksi prosenttia. Työn vähättelyä kertoi kokeneensa 28 prosenttia kaikista vastaajista ja kohtuuttomia työtehtäviä kertoi saaneensa reilu kolmannes vastaajista. Lähes puolet (46 %) kaikista vastaajista ei ollut kokenut lainkaan epäasiallista kohtelua.

“Muiden rakennusalan toimijoiden viime vuonna toteuttamiin tasa-arvokyselyihin verrattuna arkkitehtialan tilannetta voidaan pitää hyvänä. Tästä huolimatta jokainen sukupuolisen häirinnän tapaus on liikaa, ja tavoitteena tulee olla nollatoleranssi”, Safan erityisasiantuntija Pia Selroos toteaa.

Maisema-arkkitehtien vastauksissa kiinnitti huomiota työprojektin muilta tahoilta koettu epäasiallinen kohtelu. Prosenttiosuus oli maisema-arkkitehtivastaajilla 12, kun se arkkitehtivastaajilla oli 5. ”Työtä on vielä tehtävänä projekteissa tapahtuvan epäasiallisen kohtelun osalta – siihen ei työpaikan sisäisillä työsuojelutoimilla päästä helposti puuttumaan. Olemme kuitenkin iloisia, että työhyvinvoinnin tilanne alalla näyttää olevan verrattain hyvä”, MARKin puheenjohtaja Pia Kuusiniemi sanoo.


Kuormitus ja kiire yleistä

Stressin kokemusta kuvastavaa vastausten keskiarvoa 3,5 voidaan pitää melko korkeana asteikolla, jolla arvo 5 vastaa stressin kokemusta erittäin usein. Jatkuvan kiireen tunnetta ja aikataulupaineita koettiin kuormitustekijöistä eniten. Kuormitus koettiin hieman suuremmaksi naisten (keskiarvo 3) kuin miesten (keskiarvo 2,8) keskuudessa. 

Työaikajärjestelyihin oltiin etupäässä tyytyväisiä (kaikkien vastaajien keskiarvo 4,2), ja valtaosa vastaajista suhtautui etätyöhön positiivisesti – riippumatta siitä tekikö vastaaja vähän, paljon tai ei lainkaan etätöitä. 

Ahkerimmin kyselyyn vastasivat yli sadan hengen organisaatioissa työskentelevät, kokeneet työntekijät: lähes puolet vastaajista, 42 prosenttia, oli työskennellyt alalla yli 20 vuotta. Vastaajista 36 prosenttia ilmoitti toimivansa asiantuntijatehtävissä, 14 prosenttia johto- ja hallintotehtävissä ja 23 prosenttia tiimin tai projektin vetäjänä. Arkkitehtivastaajista naisia oli 66 prosenttia ja miehiä 33 prosenttia. Maisema-arkkitehtivastaajista naisia oli peräti 87 prosenttia. 


Lisätietoja:

Pia Selroos, erityisasiantuntija, SAFA, p. 041 528 2952

Roni Koski-Tuuri, asiantuntija-arkkitehti, Arkkitehtitoimistojen liitto, p. 040 595 7101

Nita Koskiahde, toiminnanjohtaja, Suomen maisema-arkkitehtiliitto, p. 040 718 9597

Sensor Tutkimus Oy, Esa Kaitila, p. 041 5070 365 (kyselyn toteutus)

Project Aristotle – tutkimus menestyvän tiimityön edellytyksistä tästä linkistä


Tutustu raporttiin täällä: kyselyraportti (PDF)