Toimintasuunnitelma

Uuden toimintavuoden keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen yhdistyksen toimintaa, osallistua alan koulutuksen kehittämiseen, vaikuttaa alan kannalta tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa, jatkaa työntekijäjäsenten edunvalvonnan kehittämistä sekä osallistua kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton toimintaan.

YLEISTÄ – JÄSENET JA YHDISTYS

Yhdistys:

 • Kehitetään edelleen yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2016 otetaan käyttöön uusi  jäsenrekisteriohjelma ja päivitetään jäsentiedot.
 • Pidetään yllä uusia internetsivuja ja kehitetään sisäistä viestintää.
 • Hyödynnetään taloudellisen tilanteen salliessa palkattuja henkilöitä osa?aikaisesti / tuntityönä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Mikäli saadaan haettu valtionavustus, palkataan sillä pääsihteeri/tuottaja avustamaan yhdistyksen toiminnassa.
 • Tuetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivia maisema?arkkitehteja  pääkaupunkiseudun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan järjestämisessä.

Jäsenhankinta:

Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää ja saada maisema?arkkitehdit ja alan  opiskelijat aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan.

 • Järjestetään vuosittainen infotilaisuus maisema?arkkitehtiopiskelijoille yhdessä Vistan  kanssa ja tuetaan Vistan toimintaa.
 • Lähetetään hyväksytyille jäsenille ja valmistuneille maisema?arkkitehdeille  onnitteluviesti ja tietoa yhdistyksestä.

Jäsenrekisteri:

 • Ylläpidetään jäsenrekisteriä. Jäsentietojen muutosilmoitukset tehdään osoitteeseen  jasenrekisteri(at)m?ark.fi

Sähköiset laskut ja viestit:

 • Siirrytään käyttämään pääasiallisesti sähköpostilla lähetettäviä jäsenkirjeitä ja laskuja. Tehdään tämän osalta mahdollisesti tarvittavat muutokset yhdistyksen sääntöihin.

Maisema?arkkitehtipäivät:

 • Säilytetään maisema?arkkitehtipäivät muutaman vuoden välein toistuvana  tapahtumana. Maisema?arkkitehtipäivät järjestetään vuonna 2016, jatketaan  tapahtuman valmistelua. Vuosi 2016 on myös valtakunnallinen vihervuosi, ja MA-päivä  on osa vuoden päätöstapahtumaa.
 • Yhdistys täyttää 70 vuotta vuonna 2016. Jatketaan juhlien suunnittelua. Juhlat  järjestetään perjantaina 28.10.2016.

Yhdistyksen toimintaa tehostetaan järjestäytymällä työryhmiin seuraavien teemojen puitteissa. Työryhmät laativat erillisen toimintasuunnitelman ja valitsevat 1?3 keskeistä asiaa edistettäväkseen vuoden 2016 aikana. Kullekin työryhmälle valitaan puheenjohtaja, ja mukaan toimintaan jäseniä sekä opiskelijajäseniä.

1. AMMATINHARJOITTAMINEN / AMMATTITOIMINTA

 • Jatketaan työskentelyä maisema?arkkitehtien tehtäväluettelon laatimiseksi ja alan pätevyysvaatimusten määrittämiseksi
 • Osallistutaan alan ohjeistusten ja toimintamallien kehittämiseen (mm. tiivistetään  yhteistyötä Rakennustietosäätiön kanssa ja listataan alan RT korttitarpeet, jatketaan  eettisten ohjeiden laatimista, osallistutaan VYL yhteistyöhön ohjeistusten  kehittämisessä ? Infra RYL)
 • Järjestetään säännöllisesti jäsenkyselyjä mm. maisema?arkkitehtitoimistojen  nykytilanteesta, koulutuksen työelämävastaavuudesta ja palkkausasioista
 • Edistetään maisema?arkkitehtitoimistojen edunvalvontaa ja järjestäytymistä (SKOL, ATL  yhteistyö)
 • Edistetään jäsenten edunvalvontaa mm. TEK yhteisjäsenyysmahdollisuuden kautta
 • Pyritään parantamaan alan tekijänoikeusasiaa ja suunnittelijoiden näkyvyyttä  julkisuudessa.
 • Osallistutaan VYL:n alaisen Maankäyttö ja maisema ?työryhmän toimintaan.

2. KOULUTUS JA TUTKIMUS

 • Seurataan aktiivisesti alan tutkintokoulutusta (Aalto?yliopisto)
 • Seurataan koulutustilanteen kehittymistä Suomessa ja Euroopassa (VYL  Koulutuspolkutyöryhmä, IFLA Europe ja Pohjoismainen yhteistyö)
 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seminaareja yms. täydennyskoulutusta jäsenille  (Maisema?arkkitehtipäivät, ekskursiot)
 • Edistetään maisema?arkkitehtuurikoulutuksen lisäämistä Suomessa
 • Järjestetään kotimaan ekskursio yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Aloitetaan syksyllä 2016 tai keväällä 2017 järjestettävän Japanin ekskursion järjestelyt  (Hokkaidon saari), yhteistyössä VYL, TVY, Vyra, MAS.
 • Ollaan mukana järjestämässä Työmaapäivää yhdessä VYL:n jäsenjärjestöjen kanssa

3. VIESTINTÄ   

Viestinnän koordinoimisesta vastaa tiedottaja, joka valitaan johtokunnan jäsenistä.  Tärkeimpiä tiedottamisen välineitä ovat A?uutiset, www?sivut sekä sähköpostitiedotus.

 • Päivitetään viestintästrategia ja toimitaan sen mukaisesti
 • Ylläpidetään jäsenrekisteriä
 • Lanseerataan ja jaetaan Vuoden maisema?arkkitehtuuriteko palkinto Maisema? arkkitehtipäivillä 2016.
 • Pyritään laatimaan vuosikirja juhlavuoden 2016 kunniaksi.
 • Tiedotetaan omalla palstalla Arkkitehtiuutisissa, joka tilataan jäsenetuna varsinaisille  jäsenille (kulut 34 €/jäsen). Opiskelijat voivat tilata lehden opiskelijahintaan.
 • Arkkitehtiuutisten palsta suunnataan siten, että se kiinnostaa myös muiden  suunnittelualojen lukijoita ja edistää siten maisema?arkkitehtuurin tunnettuutta. Omaa  jäsenistöä palveleva tiedotus keskitetään internet?sivuille ja sähköpostiin.
 • Laaditaan jäsenkunnalle yhdistyksen ja johtokunnan toimintaa valottava sähköinen  tiedotuskirje vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti internet?sivujen välityksellä.
 • Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta tilata alennettuun hintaan Landskab?lehteä.
 • Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen kotisivuja, www.m?ark.fi., ja tuetaan  Finlandscapes?sivuston kokoamista.
 • Osallistutaan Viherympäristö?lehden kehittämiseen. Viherympäristölehden  toimitusneuvostossa jatkaa MARKin edustaja.

4. KILPAILUTOIMINTA

 • Valitaan kilpailuvastaava ja mahdollinen kilpailusihteeri kilpailukohtaisesti.
 • Valitaan edustajat Vuoden ympäristörakenne?kilpailun tuomaristoon.
 • Valitaan edustaja Lappset:n opiskelijastipenditoimikuntaan.
 • Markkinoidaan maisema?arkkitehtikilpailujen järjestämistä.
 • Ollaan mukana Suomen paras maisema -hankkeen tuomaristossa.
 • Kehitetään kilpailutoiminnassa yhteistyötä SAFAn kanssa
 • Esitetään aktiivisesti ajankohtaisia aiheita hyviksi kilpailukohteiksi

5. TALOUS

 • Aktivoidutaan sponsorituen hankinnassa. Tavoitteena olisi löytää yhdistykselle sopiva  pääsponsori.

Lisäksi toimitaan mm. seuraavien asioiden parissa:

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 • Osallistutaan Pohjoismaisten maisema?arkkitehtiliittojen yhteiseen toimintaan.
 • Toimitaan aktiivisesti IFLA Europe:ssa ja alan maailmanjärjestössä.


JÄSENYYS JA TOIMINTA ERI JÄRJESTÖISSÄ

 • Osallistutaan aktiivisesti Viherympäristöliiton kehittämiseen. Valitaan yhdistyksen  edustajat Viherympäristöliiton hallitukseen ja mahdollisiin työryhmiin.
 • Valitaan yhdistyksen edustajat ainakin seuraaviin lautakuntiin ja yhdistyksiin:  Pääsuunnittelijan pätevyyden toteava asiantuntijalautakunta ja Kaavanlaatijoiden  rekisteri (2 vuoden kausi).
 • Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä SAFAn ja TEK:n maisema?arkkitehtikerhon kanssa.
 • Osallistutaan Kaavanlaatijoiden rekisterin vuotuisten seminaarien suunnitteluun.  Valitaan järjestelytoimikuntaan edustaja.


LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

 • Annetaan lausuntoja ja otetaan kantaa tarpeellisiksi katsottaviin ja pyydettyihin  asioihin. Lausuntoja varten kootaan tapauskohtaisesti ryhmä aiheen asiantuntijoista.


NÄYTTELYT JA JULKAISUT

 • Osallistutaan Unelma paremmasta maailmasta –näyttelyyn perustuvan, maisema? arkkitehtuuria koskevan julkaisun laatimiseen (Kulttuurirahaston apuraha yhdessä  Puutarhataiteen seuran kanssa).