Toimintasuunnitelma

-Uuden toimintavuoden keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen yhdistyksen toimintaa, osallistua alan koulutuksen kehittämiseen, vaikuttaa alan kannalta tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa, jatkaa työntekijäjäsenten edunvalvonnan kehittämistä sekä osallistua kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton toimintaan.


YLEISTÄ – JÄSENET JA YHDISTYS

Yhdistys:

 • Kehitetään edelleen yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2016 otetaan käyttöön uusi  jäsenrekisteriohjelma ja päivitetään jäsentiedot.
 • Pidetään yllä uusia internetsivuja ja kehitetään sisäistä viestintää.
 • Hyödynnetään taloudellisen tilanteen salliessa palkattuja henkilöitä osa-aikaisesti / tuntityönä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Mikäli saadaan haettu valtionavustus, palkataan sillä pääsihteeri/tuottaja avustamaan yhdistyksen toiminnassa.
 • Tuetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivia maisema?arkkitehteja  pääkaupunkiseudun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan järjestämisessä.

Jäsenhankinta:

Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää ja saada maisema-arkkitehdit ja alan  opiskelijat aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan.

 • Järjestetään vuosittainen infotilaisuus maisema-arkkitehtiopiskelijoille yhdessä Vistan  kanssa ja tuetaan Vistan toimintaa.
 • Lähetetään hyväksytyille jäsenille ja valmistuneille maisema-arkkitehdeille  onnitteluviesti ja tietoa yhdistyksestä.

Jäsenrekisteri:

 • Ylläpidetään jäsenrekisteriä. Jäsentietojen muutosilmoitukset tehdään osoitteeseen  jasenrekisteri(at)m-ark.fi

Sähköiset laskut ja viestit:

 • Siirrytään käyttämään pääasiallisesti sähköpostilla lähetettäviä jäsenkirjeitä ja laskuja. Tehdään tämän osalta mahdollisesti tarvittavat muutokset yhdistyksen sääntöihin.

Maisema-arkkitehtipäivät:

 • Säilytetään maisema-arkkitehtipäivät muutaman vuoden välein toistuvana  tapahtumana. Maisema-arkkitehtipäivät järjestetään vuonna 2016, jatketaan  tapahtuman valmistelua. Vuosi 2016 on myös valtakunnallinen vihervuosi, ja MA-päivä  on osa vuoden päätöstapahtumaa.
 • Yhdistys täyttää 70 vuotta vuonna 2016. Jatketaan juhlien suunnittelua. Juhlat  järjestetään perjantaina 28.10.2016.

Yhdistyksen toimintaa tehostetaan järjestäytymällä työryhmiin seuraavien teemojen puitteissa. Työryhmät laativat erillisen toimintasuunnitelman ja valitsevat 1-3 keskeistä asiaa edistettäväkseen vuoden 2016 aikana. Kullekin työryhmälle valitaan puheenjohtaja, ja mukaan toimintaan jäseniä sekä opiskelijajäseniä.


1. AMMATINHARJOITTAMINEN / AMMATTITOIMINTA

 • Jatketaan työskentelyä maisema-arkkitehtien tehtäväluettelon laatimiseksi ja alan pätevyysvaatimusten määrittämiseksi
 • Osallistutaan alan ohjeistusten ja toimintamallien kehittämiseen (mm. tiivistetään  yhteistyötä Rakennustietosäätiön kanssa ja listataan alan RT korttitarpeet, jatketaan  eettisten ohjeiden laatimista, osallistutaan VYL yhteistyöhön ohjeistusten  kehittämisessä - Infra RYL)
 • Järjestetään säännöllisesti jäsenkyselyjä mm. maisema-arkkitehtitoimistojen  nykytilanteesta, koulutuksen työelämävastaavuudesta ja palkkausasioista
 • Edistetään maisema-arkkitehtitoimistojen edunvalvontaa ja järjestäytymistä (SKOL, ATL  yhteistyö)
 • Edistetään jäsenten edunvalvontaa mm. TEK yhteisjäsenyysmahdollisuuden kautta
 • Pyritään parantamaan alan tekijänoikeusasiaa ja suunnittelijoiden näkyvyyttä  julkisuudessa.
 • Osallistutaan VYL:n alaisen Maankäyttö ja maisema -työryhmän toimintaan.

2. KOULUTUS JA TUTKIMUS

 • Seurataan aktiivisesti alan tutkintokoulutusta (Aalto-yliopisto)
 • Seurataan koulutustilanteen kehittymistä Suomessa ja Euroopassa (VYL  Koulutuspolkutyöryhmä, IFLA Europe ja Pohjoismainen yhteistyö)
 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seminaareja yms. täydennyskoulutusta jäsenille  (Maisema-arkkitehtipäivät, ekskursiot)
 • Edistetään maisema-arkkitehtuurikoulutuksen lisäämistä Suomessa
 • Järjestetään kotimaan ekskursio yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Aloitetaan syksyllä 2016 tai keväällä 2017 järjestettävän Japanin ekskursion järjestelyt  (Hokkaidon saari), yhteistyössä VYL, TVY, Vyra, MAS.
 • Ollaan mukana järjestämässä Työmaapäivää yhdessä VYL:n jäsenjärjestöjen kanssa

3. VIESTINTÄ   

Viestinnän koordinoimisesta vastaa tiedottaja, joka valitaan johtokunnan jäsenistä.  Tärkeimpiä tiedottamisen välineitä ovat A-uutiset, www-sivut sekä sähköpostitiedotus.

 • Päivitetään viestintästrategia ja toimitaan sen mukaisesti
 • Ylläpidetään jäsenrekisteriä
 • Lanseerataan ja jaetaan Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko palkinto Maisema-arkkitehtipäivillä 2016.
 • Pyritään laatimaan vuosikirja juhlavuoden 2016 kunniaksi.
 • Tiedotetaan omalla palstalla Arkkitehtiuutisissa, joka tilataan jäsenetuna varsinaisille  jäsenille (kulut 34 €/jäsen). Opiskelijat voivat tilata lehden opiskelijahintaan.
 • Arkkitehtiuutisten palsta suunnataan siten, että se kiinnostaa myös muiden  suunnittelualojen lukijoita ja edistää siten maisema-arkkitehtuurin tunnettuutta. Omaa  jäsenistöä palveleva tiedotus keskitetään internet-sivuille ja sähköpostiin.
 • Laaditaan jäsenkunnalle yhdistyksen ja johtokunnan toimintaa valottava sähköinen  tiedotuskirje vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti internet-sivujen välityksellä.
 • Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta tilata alennettuun hintaan Landskab-lehteä.
 • Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen kotisivuja, www.m-ark.fi., ja tuetaan  Finlandscapes-sivuston kokoamista.
 • Osallistutaan Viherympäristö-lehden kehittämiseen. Viherympäristölehden  toimitusneuvostossa jatkaa MARKin edustaja.

4. KILPAILUTOIMINTA

 • Valitaan kilpailuvastaava ja mahdollinen kilpailusihteeri kilpailukohtaisesti.
 • Valitaan edustajat Vuoden ympäristörakenne-kilpailun tuomaristoon.
 • Valitaan edustaja Lappset:n opiskelijastipenditoimikuntaan.
 • Markkinoidaan maisema-arkkitehtikilpailujen järjestämistä.
 • Ollaan mukana Suomen paras maisema -hankkeen tuomaristossa.
 • Kehitetään kilpailutoiminnassa yhteistyötä SAFAn kanssa
 • Esitetään aktiivisesti ajankohtaisia aiheita hyviksi kilpailukohteiksi

5. TALOUS

 • Aktivoidutaan sponsorituen hankinnassa. Tavoitteena olisi löytää yhdistykselle sopiva  pääsponsori.


Lisäksi toimitaan mm. seuraavien asioiden parissa:

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 • Osallistutaan Pohjoismaisten maisema-arkkitehtiliittojen yhteiseen toimintaan.
 • Toimitaan aktiivisesti IFLA Europe:ssa ja alan maailmanjärjestössä.

JÄSENYYS JA TOIMINTA ERI JÄRJESTÖISSÄ

 • Osallistutaan aktiivisesti Viherympäristöliiton kehittämiseen. Valitaan yhdistyksen  edustajat Viherympäristöliiton hallitukseen ja mahdollisiin työryhmiin.
 • Valitaan yhdistyksen edustajat ainakin seuraaviin lautakuntiin ja yhdistyksiin:  Pääsuunnittelijan pätevyyden toteava asiantuntijalautakunta ja Kaavanlaatijoiden  rekisteri (2 vuoden kausi).
 • Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä SAFAn ja TEK:n maisema-arkkitehtikerhon kanssa.
 • Osallistutaan Kaavanlaatijoiden rekisterin vuotuisten seminaarien suunnitteluun.  Valitaan järjestelytoimikuntaan edustaja.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

 • Annetaan lausuntoja ja otetaan kantaa tarpeellisiksi katsottaviin ja pyydettyihin  asioihin. Lausuntoja varten kootaan tapauskohtaisesti ryhmä aiheen asiantuntijoista.

NÄYTTELYT JA JULKAISUT

 • Osallistutaan Unelma paremmasta maailmasta –näyttelyyn perustuvan, maisema- arkkitehtuuria koskevan julkaisun laatimiseen (Kulttuurirahaston apuraha yhdessä  Puutarhataiteen seuran kanssa).