Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n säännöt 17.2.1999

1§ Nimi ja kotipaikka
Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry. on maisema-arkkitehtien muodostama yhdistys Suomessa kotipaikkanaan Helsinki. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä MARK.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä Suomessa, valvoa maisema-arkkitehtien etuja ja lisätä heidän ammattitaitoaan järjestämällä esitelmätilaisuuksia, retkeilyjä, näyttelyitä ja kerhoiltoja sekä pitää yhteyttä läheisiin kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti tai johtokunnan hyväksymä, muulla tavoin maisema-arkkitehdin ammattipätevyytensä osoittanut, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä maisema-arkkitehti MARK.

Yhdistykseen voi liittyä opiskelijajäseneksi maisema-arkkitehdin tutkintoa tai vastaavaa suorittava, ylemmässä korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Vapaajäsenyys voidaan myöntää johtokunnan päätöksellä työelämästä poissiirtyneelle jäsenelle. Vapaajäsenillä on äänioikeus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat olleet ansiokkaasti mukana yhdistyksen toiminnassa tai huomattavalla tavalla kehittäneet maisema-arkkitehtuurin ammattialaa. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5§ Yhdistyksestä erottaminen
Jäsen voidaan lain edellyttämissä tapauksissa erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä tehdyllä päätöksellä. Jäsen, joka ei kahtena (2) kalenterivuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä johtokunnan päätöksellä. Johtokunta on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan jäsenelle ennen päätöstä.

6§ Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut johtokunnan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Vuosikokouksessa voidaan valita yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan yksi (1) opiskelijajäsen, jolla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa. Asiat johtokunnassa ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä ja he ovat päätöksestään yksimielisiä. Mikäli useampia jäseniä on läsnä, tulee päätökseksi enemmistön mielipide.

7§ Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on:

 • yhdistyksen toiminnan valvonta ja johto
 • yhdistyksen päätösten toimeenpano
 • käytännön asioiden hoito
 • rahavarojen ja muun omaisuuden hoito
 • laatia vuosittain toiminta- ja tilikertomukset sekä laatia seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset
 • kokousten valmistelu ja koollekutsuminen
 • edustaa yhdistystä

 

8§ Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Tilapäisestä jäsenmaksukyvyn alentumisesta, esim. työttömyydestä, johtuen voi johtokunta hakemuksesta myöntää alennuksen määrätyksi ajaksi.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle 31.1. mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun 15. päivään mennessä.

10§ Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti ja kutsu on jätettävä postiin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11§ Valtakirja
Estyneenä ollessaan jäsen voi antaa valtakirjan asiamiehelle. Asiamiehenä voi toimia vain yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän saa edustaa itsensä lisäksi yhtä (1) jäsentä.

12§ Päätöksen tekotapa
Asiat yhdistyksen kokouksessa 5 ja 16 pykälissä mainittuja lukuunottamatta ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide voittaa.

13§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmikuussa ja syyskokous syyskuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

 • kokous avataan
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • päätetään yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuusi (6) päivää ennen vuosikokousta

Yhdistyksen syyskokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

 • kokous avataan
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan tulevan toimintakauden jäsenmaksu
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
 • valitaan erovuorossa olevan johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten tilalle uudet jäsenet, valitaan 6§:ssä tarkoitettu opiskelijajäsen
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja
 • käsitellään ne asiat, jotka joku jäsenistä on esittänyt kirjallisesti johtokunnalle viimeistään kuusi (6) päivää ennen vuosikokousta

14§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

15§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.