Kilpailusäännöt

(Landscape architectural competition conditions)
hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001
korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten.

1§  Maisema-arkkitehtuurikilpailu
Näissä säännöissä tarkoitettu maisema-arkkitehtuurikilpailu on menettely, jossa kahdelta tai useammalta suunnittelijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotus maisema-arkkitehdin toimialaan kuuluvasta suunnittelukohteesta.

Maisema-arkkitehtikilpailuja voivat järjestää yhteisöt sekä juridiset ja luonnolliset henkilöt.  Maisema-arkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands landskapsarkitektförbund ry:n (MARK) kanssa, jonka puolesta kilpailuihin liittyviä asioita käsittelee yhdistyksen johtokunta apunaan MARK:n kilpailusihteeri ja kilpailutyöryhmä.

Maisema-arkkitehtuurikilpailuissa noudatetaan Suomen maisema-arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä, mikä on myös edellytys sille, että MARK:n jäsen voi ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä.

Maisema-arkkitehtikilpailuissa sovelletaan julkisten hankintojen kilpailuttamista koskevaa lainsäädäntöä.

2§ Kilpailun luonne
Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla luonteeltaan joko suunnittelukilpailu tai aatekilpailu.

Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen suunnittelija. Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on hankkeen toteuttaminen kilpailuohjelman pohjalta.

Aatekilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen ja periaateratkaisun löytäminen jatkosuunnittelun ja hankkeeseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi.

3§ Kilpailumuoto
Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kilpailutehtävän luonteesta ja kilpailun järjestäjän tavoitteista riippuen joko yleinen kilpailu tai kutsukilpailu.

Maisema-arkkitehtuurikilpailu voi olla kaksivaiheinen, jolloin ensimmäinen vaihe on yleinen kilpailu tai kutsukilpailu ja toinen vaihe jatkokilpailu joko kaikkien tai ensimmäisessä vaiheessa parhaiksi arvosteltujen ehdotusten kesken.

4§ Kilpailun osanottajat
Osanotto-oikeus
Yleiseen kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen kansalaiset sekä muiden maiden maisema-arkkitehdit, jotka ovat merkittyjä väestöluetteloon Suomessa tai ovat Suomen maisema-arkkitehtiliiton jäseniä.

Kutsukilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan erikseen kutsutut.

Osanottoon esteelliset
Maisema-arkkitehtuurikilpailuun eivät voi osallistua palkintolautakunnan jäsenet eivätkä palkintolautakunnan jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset.

Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna. Tulkintaa vaativissa tapauksissa yhdistyksen johtokunta päättää esteellisyydestä.

5§ Palkintolautakunta
Maisema-arkkitehtuurikilpailulle on nimettävä palkintolautakunta, jonka tehtävänä on kilpailun läpivieminen. Palkintolautakunnan jäsenistä tulee järjestäjän nimeämiä olla enemmistö.

Palkintolautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Mikäli palkintolautakunnan jäsen tulee estyneeksi osallistumaan palkintolautakunnan työskentelyyn, valitsee hänen nimeäjänsä tilalle uuden jäsenen. Palkintolautakunnan kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta on ilmoitettava kilpailijoille.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja
Järjestäjä nimeää palkintolautakunnan puheenjohtajan.

Palkintolautakunnan sihteeri
Järjestäjä nimeää palkintolautakunnalle sihteerin.

Maisema-arkkitehtipalkintotuomarit
Yleisen kilpailun palkintolautakuntaan Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n johtokunta apunaan kilpailutyöryhmä nimeää jäseniksi kaksi maisema-arkkitehtipalkintotuomaria. Kutsukilpailun palkintolautakuntaan  kilpailijat nimeävät yksimielisesti jäseneksi yhden maisema-arkkitehtipalkintotuomarin. Tarvittaessa MARK:n johtokunta suorittaa nimeämisen.

Ammattihenkilöt
Yleisen kilpailun palkintolautakunnassa ammattihenkilöitä ovat maisema-arkkitehdit ja heidän lisäkseen kilpailutehtävän mukaan myös järjestäjän esittämä, MARK:n johtokunnan hyväksymä muun koulutuksen saanut henkilö. Kutsukilpailun palkintolautakunnassa ammattihenkilöitä ovat maisema-arkkitehdit ja heidän lisäkseen kilpailutehtävän mukaan myös järjestäjän esittämä, MARK:n kilpailusihteerin hyväksymä muun koulutuksen saanut henkilö. Yleisen kilpailun palkintolautakunnassa ääntenenemmistön on oltava ammattihenkilöillä. Kutsukilpailun palkintolautakuntaan järjestäjä nimeää vähintään yhden ammattihenkilön.

Asiantuntijat
Palkintolautakunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka eivät saa osallistua kilpailuehdotuksen laadintaan. Asiantuntijat antavat kilpailuehdotuksista toimialaansa liittyviä lausuntoja, mutta eivät ota osaa kilpailuehdotusten arvosteluun.

Yhteydet kilpailijoihin
Kilpailua varten järjestäjä voi nimetä yhdyshenkilön, joka vaitiolovelvollisena hoitaa yhteydet kilpailijoihin.

6§ Kilpailukulut
Kilpailun järjestäjä maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Yleisen kilpailun palkintosumma
Kilpailun järjestäjä ja MARK:n johtokunta apunaan kilpailusihteeri ja kilpailutyöryhmä määrittelevät yhdessä yleisen kilpailun palkintosumman. Palkintosumma on pääsääntöisesti noin 1/3 vastaavan tehtävän suunnittelupalkkiosta. Palkintosumma voidaan määritellä myös hankkeen koon ja/tai asiakirjojen vaatimustason perusteella.

Yleisessä kilpailussa jaetaan yleensä kolme palkintoa ja lunastetaan kaksi ehdotusta, kumpikin yhtä suurella summalla. Ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto sekä lunastus suhtautuvat yleensä toisiinsa kuten luvut 4, 3, 2 ja 1. Kaksivaiheisessa yleisessä kilpailussa saavat toiseen vaiheeseen valitut kilpailuohjelman mukaiset yhtä suuret palkkiot ensimmäisen vaiheen arvostelun päätyttyä. Loput palkintosummasta jaetaan toisen vaiheen arvostelun päätyttyä.

Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten lukumäärä on huomattavasti normaalia pienempi ja/tai laatu heikompi, palkintolautakunta voi Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry:n johtokunnan suostumuksella jättää osan palkintosummasta jakamatta. Yksimielinen palkintolautakunta voi perustelluista syistä muuttaa palkintojen ja lunastusten määrää sekä palkintojen ja lunastusten keskinäisiä suhteita palkintosumman puitteissa.

Kilpailuohjelmassa ilmoitettuja ensimmäistä palkintoa ja lunastusta ei kuitenkaan voida pienentää. Palkinnot ja lunastukset ovat palkintoja kilpailusta eikä niitä lasketa osaksi suunnittelupalkkiota.

Kutsukilpailun osanottajapalkkiot
Kutsukilpailussa kullekin kutsutulle maksetaan yhtä suuri palkkio. Kilpailun järjestäjä  MARK:n kilpailusihteeri ja kilpailijat määrittelevät palkkion suuruuden. Palkkiosumma määritellään aina hankekohtaisesti sen koon, vaativuusasteen ja kilpailijoilta pyydetyn materiaalin perusteella. Yksimielinen palkintolautakunta voi harkintansa mukaan joko vähentää kypsymättömäksi tai puutteelliseksi havaitun ehdotuksen palkkiota tai jättää palkkion kokonaan maksamatta. Kutsukilpailun palkkio on osakorvaus luonnosten laatimisesta, ja se voidaan vähentää suunnittelutehtävän suorittaakseen saavan kilpailijan suunnittelupalkkiosta.

Maisema-arkkitehtipalkintotuomareiden palkkiot
Yleisessä kilpailussa kilpailun järjestäjä maksaa kummallekin MARK:n nimeämälle arkkitehtipalkintotuomarille palkkion, joka on yleensä enintään lunastuksen suuruinen. Kilpailun ratkaisun jälkeen Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry.n johtokunta kilpailusihteerin ja kilpailutyöryhmän esityksestä tarvittaessa määrittelee nimeämiensä maisema-arkkitehtipalkintotuomareiden palkkion suuruuden heidän laatimansa selvityksen perusteella. Järjestäjä maksaa lisäksi lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Kilpailun järjestäjä maksaa MARK:n nimeämille maisema-arkkitehtipalkintotuomareille palkkion lisäksi matkoihin liittyvät päivärahat sekä tositteiden mukaiset matka- ja majoituskulut.

Kutsukilpailussa MARK maksaa kilpailijoiden nimeämän maisema-arkkitehtipalkintotuomarin palkkion osanottajapalkkioista pidättämästään korvauksesta. Kilpailun järjestäjä maksaa kilpailijoiden nimeämälle maisema-arkkitehtipalkintotuomarille matkoihin liittyvät päivärahat sekä tositteiden mukaiset matka- ja majoituskulut.

MARK:lle maksettavat korvaukset
MARK perii kilpailuista korvauksia jäljempänä eritellyllä tavalla.

MARK kattaa perimillään korvauksilla kulut, jotka aiheutuvat muun muassa kilpailun ohjauksesta ja valvonnasta, järjestäjän avustamisesta, kilpailuohjelman tarkistuksesta ja hyväksymisestä kilpailun tulosten julkaisemisesta ja arkistoinnista sekä kilpailutoiminnan kehittämisestä. Yleisessä kilpailussa MARK perii kilpailun järjestäjältä kilpailukorvauksen, jonka suuruus on 12% palkintosummasta. MARK perii lisäksi palkinnoista ja lunastuksista sekä nimeämiensä arkkitehtipalkintotuomareiden palkkioista 7%.

Kutsukilpailussa MARK perii jokaiselta kutsutulta 10% osanottajapalkkiosta.

Maksutapa
Yleisen kilpailun järjestäjä maksaa palkinnot, lunastukset, korvaukset sekä MARK:n johtokunnan nimeämien maisema-arkkitehtipalkintotuomareiden palkkiot MARK:n esittämää laskua vastaan ellei erikseen toisin sovita.

Kutsukilpailun järjestäjä maksaa palkkiot MARK:n  esittämää laskua vastaan ellei erikseen toisin sovita.

Vakuutus
Yleisessä kilpailussa järjestäjän tulee vakuuttaa kilpailuehdotukset. Vakuutussumman on oltava oikeassa suhteessa tehtyyn työmäärään. Ellei vakuutussummaa ole mainittu ohjelmassa, korvataan kilpailun järjestäjän haltuun tullut mutta sittemmin kadonnut tai tuhoutunut arvostelematon ehdotus puolesta lunastussummasta.

7§ Kilpailusopimus
Yleisen kilpailun järjestämisestä laaditaan sopimus kilpailun järjestäjän ja MARK:n välillä tätä varten laaditulla lomakkeella. Kutsukilpailun järjestämisestä laaditaan sopimus tarvittaessa.

8§ Kilpailuohjelma
Maisema-arkkitehtuurikilpailua varten laaditaan kilpailuohjelma Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta saatavien kilpailutyyppikohtaisten sovellutusohjeiden mukaisesti.

9§ Kilpailusalaisuus
Kilpailuehdotusten laatijoiden henkilöllisyys on säilytettävä salaisena koko kilpailun ajan.

10§ Kilpailun arvostelu
Ainoastaan palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat saavat olla läsnä arvostelun aikana. He ovat arvostelutyötä koskevissa asioissa vaitiolovelvollisia.

Palkintolautakunta päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä suljetaan arvostelun ulkopuolelle. Kilpailun ulkopuolelle on suljettava ehdotus
– joka ei ole salainen
– jota ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämässä järjestyksessä
– jonka palkintolautakunta yksimielisesti katsoo kypsymättömäksi
– josta puuttuu ohjelmassa vaadittu asiakirja, mikäli palkintolautakunta ei pidä puutetta toisarvoisena ehdotuksen arvostelemiselle.

Mikäli jostakin ehdotuksesta puuttuu nimikuori, eikä kuorta määräajan kuluessa toimiteta palkintolautakunnalle, voidaan ehdotus sulkea kilpailun ulkopuolelle.

11§ Kilpailun ratkaiseminen
Palkinto- ja lunastussijat
Palkinto- ja lunastussijoille on valittava ne ehdotukset, joissa tehtävä on parhaiten ratkaistu. Kilpailuohjelman keskeisistä suunnitteluohjeista oleellisesti poikkeavaa työtä ei voida yleisessä kilpailussa palkita mutta se voidaan lunastaa.

Varasijat
Palkintojen ja lunastusten osalta palkintolautakunnan on varauduttava mahdollisiin esteellisyystapauksiin nimeämällä ehdotukset, jotka sijoitetaan ensimmäiselle ja toiselle varasijalle.

Kunniamaininta
Perustelluista syistä palkintolautakunta voi antaa palkitsematta tai lunastamatta jääneelle ansiokkaalle ehdotukselle kunniamaininnan.

Suositus kilpailun jatkotoimenpiteiksi
Palkintolautakunnan on annettava suositus jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Mikäli palkintolautakunta katsoo erityisten syiden vaativan, se voi suositella jatkokilpailun järjestämistä.

12§ Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja
Palkintolautakunnan on laadittava arvostelupöytäkirja, joka sisältää
– kilpailutehtävän kuvauksen
– kilpailun yleisarvostelun
– ehdotuskohtaisen arvostelun kaikista kilpailuehdotuksista
– päätöksen palkintojen jakamisesta perusteluineen
– suosituksen järjestäjille kilpailun jatkotoimenpiteiksi
– mahdolliset eriävät mielipiteet
– mahdolliset asiantuntijalausunnot
– kutsukilpailussa arvosteltujen ehdotusten oleellisen aineiston.

13§ Kilpailun ratkaisemisen jälkeiset toimenpiteet
Nimikuorten avaaminen
Kun palkintolautakunnan pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu, avataan palkittujen, lunastettujen ja kunniamaininnan saaneiden ehdotusten nimikuoret.

Kilpailuehdotusten näytteillepano
Yleisen kilpailun ratkaisemisen jälkeen järjestäjän on asetettava julkisesti näytteille palkintolautakunnan pöytäkirja ja kaikki kilpailuehdotukset sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa. Järjestäjällä ja MARK:lla on oikeus asettaa ehdotukset näytteille myös muualla. Kutsukilpailun kaikki ehdotukset sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa ja palkintolautakunnan pöytäkirja on asetettava kilpailijoiden nähtäviksi.

Tulosten julkaiseminen
Yleisen kilpailun ja kutsukilpailun tuloksen MARK julkaisee Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry:n tiedotteessa.

Kilpailuaineiston arkistointi
Ellei kilpailuohjelmassa ole muuten sovittu, vastaa MARK kilpailuaineiston arkistoinnista. Yhdyshenkilönä toimii MARK:n kilpailusihteeri.

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus
Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin, lunastettuihin ja palkkion saaneisiin kilpailuehdotuksiin omistusoikeus. Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa.

Toimeksiannon saaneella on oikeus käyttää hyväkseen muiden palkittujen tai palkkion saaneiden ehdotusten aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti Mikäli kilpailu koskee useampana kuin yhtenä kappaleena valmistettavaksi aiottua tuotetta, on palkitun ehdotuksen tekijällä oikeus tarjota ehdotustaan toiselle valmistajalle, ellei kilpailun järjestäjä ohjelmassa ilmoitetun ajan kuluessa ole tehnyt sopimusta ehdotuksen tekijän kanssa.

14§ Erimielisyydet
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa yhteistoiminnassa  MARK:n johtokunnan ja kilpailutyöryhmän kanssa.

15§ Yhteistyökilpailut
Kun kilpailu järjestetään yhteistyössä toisen ammatillisen järjestön kanssa, on kilpailusihteerillä ja kilpailutyöryhmällä tarvittaessa oikeus vähäisissä määrin poiketa näistä kilpailusäännöistä, mikäli poikkeaminen ei loukkaa kilpailijoiden tai kilpailun järjestäjän etua.