Yhdistyksen toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry on maisema-arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää maisema-arkkitehtuurin ja sen eri osa-alueiden kehitystä Suomessa, valvoa maisema-arkkitehtien etuja ja lisätä heidän ammattitaitoaan, sekä pitää yhteyttä läheisiin kotimaisiin ja vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin.

Uuden toimintavuoden keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen yhdistyksen toimintaa, osallistua alan koulutuksen kehittämiseen, vaikuttaa alan kannalta tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa, jatkaa työntekijäjäsenten edunvalvonnan kehittämistä sekä osallistua kansainvälisen maisema-arkkitehtiliiton toimintaan.

1. JÄSENET JA YHDISTYS
Yhdistys:
– Kehitetään edelleen yhdistyksen toimintaa, kuten jäsenrekisterin hallintaa ja internet-sivuja sekä hyödynnetään taloudellisen tilanteen salliessa palkattuja henkilöitä osa-aikaisesti / tuntityönä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.
– Pyritään tukemaan yhdistyksen toimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Jäsenhankinta:
– Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää ja saada maisema-arkkitehdit ja alan opiskelijat aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan.
– Järjestetään vuosittainen infotilaisuus maisema-arkkitehtiopiskelijoille yhdessä Vistan kanssa ja tuetaan Vistan toimintaa.
– Lähetetään hyväksytyille jäsenille ja valmistuneille maisema-arkkitehdeille onnitteluviesti ja tietoa yhdistyksestä.
– Otetaan käyttöön sähköinen jäsenhakemuslomake.

Jäsenrekisteri:
– Ylläpidetään jäsenrekisteriä, ja hankitaan sähköinen jäsenrekisterijärjestelmä. Jäsentietojen muutosilmoitukset tehdään osoitteeseen jasenrekisteri@m-ark.fi

Sähköiset laskut ja viestit:
– Siirrytään käyttämään pääasiallisesti sähköpostilla lähetettäviä jäsenkirjeitä ja laskuja. Tehdään tämän osalta mahdollisesti tarvittavat muutokset yhdistyksen sääntöihin.

Maisema-arkkitehtipäivät:
– Säilytetään maisema-arkkitehtipäivät muutaman vuoden välein toistuvana tapahtumana. Maisema-arkkitehtipäivät pyritään järjestämään vuonna 2016, ja valmistelu aloitetaan.
– Yhdistys täyttää 70 vuotta vuonna 2016. Aloitetaan juhlien suunnittelu. Kyseinen vuosi on myös valtakunnallinen vihervuosi.

2. TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedottamisen koordinoimisesta vastaa tiedottaja, joka valitaan johtokunnan jäsenistä. Tärkeimpiä tiedottamisen välineitä ovat A-uutiset, www-sivut sekä sähköpostitiedotus.

– Tiedotetaan omalla palstalla Arkkitehtiuutisissa, joka tilataan jäsenetuna varsinaisille jäsenille (kulut 34 €/jäsen). Opiskelijat voivat tilata lehden opiskelijahintaan.
– Arkkitehtiuutisten palsta suunnataan siten, että se kiinnostaa myös muiden suunnittelualojen lukijoita ja edistää siten maisema-arkkitehtuurin tunnettuutta. Omaa jäsenistöä palveleva tiedotus keskitetään internet-sivuille ja sähköpostiin.
– Pohditaan AU-uutisten jakelun tarvetta, ja tiedustellaan asiaa jäsenistöltä.
– Laaditaan jäsenkunnalle yhdistyksen ja johtokunnan toimintaa valottava sähköinen tiedotuskirje vähintään kaksi kertaa vuodessa.
– Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti internet-sivujen välityksellä.
– Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta tilata alennettuun hintaan Landskap-lehteä.
– Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen kotisivuja, www.m-ark.fi., ja tuetaan uutta Finlandscape architecture-sivuston kokoamista.
– Osallistutaan Viherympäristö-lehden kehittämiseen. Viherympäristölehden toimitusneuvostossa jatkaa MARK:n edustaja.
– Lanseerataan ja jaetaan Vuoden maisema-arkkitehtuuriteko palkinto.

3. JÄSENYYS JA TOIMINTA ERI JÄRJESTÖISSÄ
– Osallistutaan aktiivisesti Viherympäristöliiton kehittämiseen. Valitaan yhdistyksen edustajat Viherympäristöliiton hallitukseen ja mahdollisiin työryhmiin.
– Valitaan yhdistyksen edustajat ainakin seuraaviin lautakuntiin ja yhdistyksiin: Pääsuunnittelijan pätevyyden toteava asiantuntijalautakunta ja Kaavanlaatijoiden rekisteri (2 vuoden kausi).
– Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä SAFAn ja TEK:n maisema-arkkitehtikerhon kanssa.
– Osallistutaan Kaavanlaatijoiden rekisterin vuotuisten seminaarien suunnitteluun. Valitaan järjestelytoimikuntaan edustaja.

4. EDUNVALVONTA JA KOULUTUS
– Yhdistyksen jäsenten edunvalvontaa tukee yhteisjäsenyysmahdollisuus TEK:in kanssa.
– Edistetään maisema-arkkitehtitoimistojen edunvalvontaa esimerkiksi laatimalla kysely maisema-arkkitehtitoimistojen nykytilanteesta.
– Pyritään parantamaan alan tekijänoikeusasiaa ja suunnittelijoiden näkyvyyttä julkisuudessa.
– Jatketaan Vyl:n alaisen Maankäyttö ja maisema -työryhmän toimintaa.
– Seurataan aktiivisesti Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtien koulutustilannetta, koulutustilanteen kehittymistä Euroopassa, sekä verrataan maisema-arkkitehtikoulutusta muihin koulutustahoihin.
– Ollaan mukana järjestämässä Työmaapäivää yhdessä VYL:n jäsenjärjestöjen kanssa.
– Valmistellaan jäsenkokoukselle maisema-arkkitehtien eettiset ohjeet.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
– Osallistutaan Pohjoismaisten maisema-arkkitehtiliittojen yhteiseen toimintaan.
– Toimitaan aktiivisesti IFLA Europe:ssa ja alan maailmanjärjestössä.

6. KILPAILUTOIMINTA
– Valitaan kilpailuvastaava ja mahdollinen kilpailusihteeri kilpailukohtaisesti.
– Valitaan edustajat vuoden ympäristörakenne-kilpailun tuomaristoon.
– Valitaan edustaja Lappset:n opiskelijastipenditoimikuntaan.
– Markkinoidaan maisema-arkkitehtikilpailujen järjestämistä.
– Ollaan mukana Suomen paras maisema -hankkeen tuomaristossa.

7. LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
– Annetaan lausuntoja ja otetaan kantaa tarpeellisiksi katsottaviin ja pyydettyihin asioihin.

8. OPINTOMATKAT
– Järjestetään kotimaan ekskursio yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

9. NÄYTTELYT JA JULKAISUT
– Osallistutaan Rakennustaiteen museon kokoelmiin perustuvan, maisema-arkkitehtuuria koskevan näyttelyn suunnitteluun.